REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.SKLEP.EWASZABATIN.PL („Regulamin”)

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. FIT FASHION FREAK – EWA SZABATIN prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin z siedzibą w Warszawie(03-944), Pl. Przymierza 6/40, NIP: 113 205 08 92;

5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.sklep.ewaszabatin.pl a więc ten dokument;

6. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ewaszabatin.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty oferowane w Sklepie;

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Ewą Szabatin a prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Fit Fashion Freak. a Klientem w przedmiocie korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.sklep.ewaszabatin.pl;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Ewe Szabatin prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin z siedzibą w Warszawie, NIP: 113 205 08 92

4. Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.sklep.ewaszabatin.pl

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym jest podanie prawidłowych danych osobowych wskazanych jako konieczne w formularzu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 4 Zawarcie Umowy

1. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.ewaszabatin.pl, dokonać wyboru Towaru, a następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie Internetowej.

3. Klient dokonuje wyboru Towarów poprzez dodawanie ich do tzw. koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu dokonania zapłaty za Towar.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Umowy Sprzedaży z Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin na zasadach wyrażonych w przepisach prawa oraz opisanych w Regulaminie.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia …”

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej.

§ 5 Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres E-Mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

§ 6 Ceny. Sposób płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego wskazany w wiadomości otrzymywanej po złożeniu Zamówienia.

§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Fit Fashion Freak o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (przykładowo wysłanie listu lub wiadomości e-mail).

§ 8 Skutki odstąpienia od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach opisanych w § 7, Fit Fashion Freak niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, tj. poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Klienta.

3. Fit Fashion Freak zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 9 Reklamacje (rękojmia)

1. Fit Fashion Freak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym..

2. Reklamacje, mające za podstawę naruszenie praw wynikających z przepisów prawa należy kierować na adres e-mail sklep@ewaszabatin.pl. Fit Fashion Freak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 10  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów.

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fit Fashion Freak a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fit Fashion Freak a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fit Fashion Freak.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.SKLEP.EWASZABATIN.PL („Regulamin”)

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. FIT FASHION FREAK – EWA SZABATIN prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin z siedzibą w Warszawie(03-944), Pl. Przymierza 6/40, NIP: 113 205 08 92;

5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.sklep.ewaszabatin.pl a więc ten dokument;

6. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.ewaszabatin.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty oferowane w Sklepie;

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Ewą Szabatin a prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy Fit Fashion Freak. a Klientem w przedmiocie korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.sklep.ewaszabatin.pl;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy prowadzony jest przez Ewe Szabatin prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin z siedzibą w Warszawie, NIP: 113 205 08 92

4. Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego oraz zasady zawierania i rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.sklep.ewaszabatin.pl

§ 3
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym jest podanie prawidłowych danych osobowych wskazanych jako konieczne w formularzu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie użytku osobistego,

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 4
Zawarcie Umowy

1. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.sklep.ewaszabatin.pl, dokonać wyboru Towaru, a następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie Internetowej.

3. Klient dokonuje wyboru Towarów poprzez dodawanie ich do tzw. koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) sposobu dokonania zapłaty za Towar.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Umowy Sprzedaży z Fit Fashion Freak by Ewa Szabatin na zasadach wyrażonych w przepisach prawa oraz opisanych w Regulaminie.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Twoje potwierdzenie do zamówienia …”

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej.

§ 5
Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres E-Mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail.

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

§ 6
Ceny. Sposób płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przelewem na numer konta bankowego wskazany w wiadomości otrzymywanej po złożeniu Zamówienia.

§ 7
Prawo odstąpienia od Umowy

1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Fit Fashion Freak o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (przykładowo wysłanie listu lub wiadomości e-mail).

§ 8
Skutki odstąpienia od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach opisanych w § 7, Fit Fashion Freak niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, tj. poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Klienta.

3. Fit Fashion Freak zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

§ 9
Reklamacje (rękojmia)

1. Fit Fashion Freak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym..

2. Reklamacje, mające za podstawę naruszenie praw wynikających z przepisów prawa należy kierować na adres e-mail sklep@ewaszabatin.pl. Fit Fashion Freak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 10
 Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów.

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fit Fashion Freak a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fit Fashion Freak a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fit Fashion Freak.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Start typing and press Enter to search

Koszyk